Hoppa till innehållet

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy för Norrbottens Bildemontering AB förklarar vi hur Norrbottens Bildemontering AB, med organisationsnummer (556233–8961), (”NBD”), hanterar personuppgifter. Denna policy gäller NBD med dotterbolag då personuppgifter kan komma delas i koncernen.  

Vi använder information som vi samlar in, eller som du som kund, anställd eller leverantör lämnar till för dessa huvudsakliga skäl:

 • För att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot leverantörer eller kunder använder vi t.ex. kontaktuppgifter som vi samlar in genom avtal eller på annat sätt.
 • För att kunna svara på frågor eller synpunkter som inkommit genom e-post från anställda i NBD eller från kunder behöver vi behandla e-post, namn och eventuella andra personuppgifter som lämnats genom e-postmeddelandet.
 • För att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss genom exempelvis bokföringslagen behöver vi lagra räkenskapsinformation under föreskriven tid.

För denna hantering av dina personuppgifter är NBD personuppgiftsansvarig. Du hittar uppgifter för hur du kontaktar oss under rubriken “Kontaktuppgifter” nedan.

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter:

Våra principer

NBD driver verksamhet inom Fordonsåtervinning/Demonterings branschen.
Att behandla användardata i enlighet med gällande regler och på ett säkert, effektivt och värdeskapande sätt är av central betydelse för att förtroende för såväl kunder som för våra anställda och partners. Att skydda den enskilda användarens integritet är avgörande för att behålla deras förtroende och utveckla de långsiktiga relationer som vi eftersträvar. NBD:s ledning är ansvariga för att säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning och på ett sätt som förvaltar individernas förtroende.

Personuppgifter vi samlar in

NBD samlar in uppgifter för att uppfylla avtal med våra leverantörer, partners, anställda och arbetssökande samt för att ge bästa möjliga service till dig som kund. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du oss direkt i samband med vår ansökningsprocess, kontakt via brev, e-post eller inom affärsrelaterad relation. Vi kan även komma att inhämta uppgifter från tredje part. Sådana tredjepartskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • Creditsafe i Sverige AB, 556514–4408
 • Formsmedjan AB, 556755–9827 (tänker på uppgifter från hemsidan bla.)

Norrbottens Bildemontering AB byter inte och säljer inte din information till utomstående parter som inte har en direkt koppling till det du kontaktade oss för. I de fall du beställer delar av oss så registeraras du i vårt lokala kundregister. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas. Vi överlämnar personuppgiftesinformation som är nödvändig för att leverera och administrera beställd leverans till betrodda bildemonteringar som vi samverkar med. Personuppgifter som inte identifieras personligen tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Du kan göra val angående uppgifter NBD samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion eller motsvarande, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller funktionen. De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med NBD, dina val, inklusive dina integritetsinställningar, och de produkter och funktioner du använder.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback du skriver, eller frågor och information du lämnar till oss.

Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om din tillåtelse eller, där det krävs, ditt samtycke.

Personuppgifter som vi samlar in via vår hemsida nbd.se:

Vi tar emot personuppgifter via vår e-handelsplattform eller via formulär på webbplatsen, ifall du beställer och registrerar dig till vårt nyhetsbrev, beställer reservdelar, väljer att fylla i en enkät eller om du vill delta i en tävling. Telefonnummer, mailadress, adress, registreringsnummer på den egna bilen och namn är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna för att vi skall kunna återkomma till dig i ärendet.

Vi använder Klarna Checkout i vår webbutik där du kan handla direkt från oss. Idag räknas själva handlingen att klicka på köpknappen i Klarna Checkout som ett godkännande av Klarnas och webbutikens villkor. Det är i då Klarnas villkor som är gällande och Klarna som är personuppgiftsansvarig. Den data som samlas in är enbart den data som krävs för att fullfölja avtalet om köp och leverans. Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med aktörer som utför tjänster för vår räkning så att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Vi delar även information med aktörer som vi anlitat för att tillhandahålla kundservice, support eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster då de behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 2. skydda våra kunder och anställda, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök.
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter och funktioner, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör NBD, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör NBD kommer vi inte att själva undersöka en individs privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.

Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till produkter och funktioner från tredje part vars integritetspolicyer skiljer sig från NBD. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter och funktioner behandlas dina uppgifter enligt deras respektive integritetspolicy.

De uppgifter du lämnar via vår hemsida används i huvudsak för att kunna besvara frågor, översända offerter, svara på dina förfrågningar, säkerställa att rätt del levereras och ur garantisynpunkt. Uppgifterna används också till att möjliggöra administration av tävlingar, enkäter och andra typer av undersökningar eller marknadsföring. Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en positiv och personifierad samt anpassad upplevelse. Att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

På nbd.se kan man även beställa via Lagabasen och Bildelsbasen som äger kundens personuppgifter, det vi får tillgång till är för att kunna återkomma till kunden i enskilda ärenden.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Hur du administrerar dina rättigheter enligt Dataskyddslagen för NBD kan du läsa om i avsnittet “Kontakta oss”.

Dina individuella rättigheter

NBD följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter,
 • Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen,
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen,
 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.

Säkerhet för dina personuppgifter

NBD använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från otillåten tillgång, oönskad förändring samt förlust av data. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via internet, skyddas dessa uppgifter med kryptering.

Varje sida på nbd.se är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade webbservrar.

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som hanteras av NBD kan lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där NBD, våra samarbetspartners eller leverantörer är verksamma. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna integritetspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Om vi, av skäl som vi redogör för i avsnittet “Anledningar till att vi delar dina personuppgifter” skulle överföra dina personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i tredje land, d.v.s. land utanför EU/EEA, kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav. Vi kommer att använda EU:s standardklausuler som lämpliga säkerhetsåtgärder där det är möjligt.

Vårt bevarande av personuppgifter

NBD bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkterna, funktionerna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel:

 • Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna, tjänsterna och funktionerna? Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra produkternas, tjänsternas och funktionernas prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och bokföringsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.
 • Är den personliga informationen av extra känsligt slag? I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.
 • Har du godkänt användning av en längre bevarandeperiod? I så fall lagrar vi informationen i enlighet med ditt tillstånd.
 • Har NBD juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att lagra informationen? Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighetsorder om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.
 • De uppgifter du lämnar till oss i samband med köp av en del, sparas ur garantisynpunkt i 3 år, i övrigt bevaras personuppgifter inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Cookies och liknande teknik

För information om vilka cookies NBD.se använder och hur, se vår cookiepolicy.

Övrigt

Sociala medier och sociala media plattformar som Norrbottens Bildemontering använder har Norrbottens Bildemontering ingen eller begränsad kontroll över. Av den anledningen har Norrbottens Bildemontering inget ansvar över den personliga information som den enskilde delar med sig utav i dessa kanaler oavsett om socialmedia leverantör, deras partners eller användare av plattformen missbrukar eller använder den delade personliga information som av andra kan läsas, inhämtas och användas.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera vår integritetspolicy när det behövs för att återspegla användarfeedback och ändringar i våra produkter, tjänster och funktioner. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs i avsnittet “Ändringshistorik”. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur NBD använder dina personliga data, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning lagen kräver. Läs gärna denna integritetspolicy då och då så håller du dig informerad om hur NBD skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Kontakta oss

Har du frågor, alternativt om du vill komma i kontakt med NBD:s Dataskyddssamordnare, skicka då e-post till info@NBD.se.

Ändringshistorik

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade Integritetspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga användare och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra produkter, tjänster och funktioner från den dagen kommer att vara föremål för den nya Integritetspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.

November 2021: Ytterligare uppdateringar och ändringar för att policyn på ett tydligare sätt skall reflektera hur vi bedriver vår verksamhet och i samband med det behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du begär att få dessa uppfyllda, överföring av personuppgifter till tredje land och för att vara mer koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.

 

By Formsmedjan. Powered by Yago